Ogłoszenia

Ogłoszenia i komunikaty.

Tydzień Misyjny

Data: 29.10.2010

W ubiegłym roku, w Tygodniu Misyjnym gościliśmy w naszej szkole o. Macieja Zielińskiego ze zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego, który opowiadał o swoich doświadczeniach z pobytu w stolicy Kenii - Nairobi.

Otrzymaliśmy od niego pozdrowienia:PRZECZYTAJ TUTAJ

03 listopada 2010 r

Data: 28.10.2010

PRÓBNA MATURA Z MATEMATYKI

W środę 03.11.2010 r. o godz. 9.00 odbędzie się próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut) przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Uczniowie klas trzecich przychodzą bezpośrednio na maturę o godzinie 8.20.
Po zakończonym egzaminie maturalnym lekcje w klasach trzecich odbędą się zgodnie
z podziałem godzin.

Lekcje w tym dniu w klasach pierwszych i drugich odbywają się wg podziału godzin.

„ŚWIĘTOSZEK”

W środę 03.11.2010 r. kilka klas pierwszych: 1c, 1d, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j
weźmie udział w spektaklu teatralnym „Świętoszek” w SDK o godz. 9.00 .
Liczba miejsc w SDK pozwala na udział tylko 7 klas.

Koszt biletu to 4 zł.
Zebrane pieniądze od całej klasy należy wpłacić najpóźniej 02.11.2010 r do godz. 11.00

Termin rejestracji do Olimpiady Przedsiębiorczości

Data: 27.10.2010

Przypominamy, że dnia 29.10.2010 r. upływa termin rejestracji uczestników do Olimpiady Przedsiębiorczości.

Zdążyć przed Panem Bogiem

Data: 22.10.2010

Wyjście klas na spektakl teatralny do SDK w poniedziałek 25.10.2010r. „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Godz. 9.30
Wyjście ok. 9.00, powrót na 10.55 (5 godz. lekcyjna)
3g- Bożena Gajda

Godz. 11.00
Wyjście ok. 10.30, powrót na 12.45 (7 godz. lekcyjna)
2c - Klasa przychodzi bezpośrednio do SDK
3a - Tomasz Kajpust
3b - Zygmunt Świderski
3c - Małgorzata Ujda
3h - Małgorzata Bieniek
3i - Danuta Kozyra
3j - Edyta Wołoszynek

Wywiadówka

Data: 20.10.2010

Zapraszamy RODZICÓW wszystkich uczniów naszej szkoły na spotkanie z wychowawcami klas, które odbędzie się piątek 22.10.2010 r. godz. 17.00

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych szkoły prosimy rodziców o parkowanie za budynkiem szkoły przy blokach na ulicy Staszica.

Dziękujemy

DYREKCJA SZKOŁY

Wycieczka do Londynu

Data: 20.10.2010

Wycieczka do Londynu

W roku szkolnym 2010/2011 zostanie zorganizowana wycieczka do Londynu na 7 dni koszt wycieczki około 2000 zł. Zainteresowanych wycieczką proszę zgłaszać się do sali nr 51 do pani K. Geraghty (nauczycielki języka angielskiego). Spotkanie rodziców uczniów zainteresowanych wycieczką odbędzie się w piątek 22.10.2010 o godz. 18.00 w sali nr 51

Święto Bibliotek Szkolnych

Data: 18.10.2010

Serdecznie zapraszamy społeczność szkolną do włączenia się w obchody Święta Bibliotek Szkolnych w dniach od 18 do 23 października.

Przewidziałyśmy następujące atrakcje:

poniedziałek 18.10. - Wystawa "Cymelia w zbiorach naszej biblioteki"

wtorek 19.10. - Spotkanie z Panem Kazimierzem Jańczykiem, godz. 11.50 - 12.35 (kl. II b) - Pogadanka o rodzie Lubomirskich

środa 20.10. - Wspólne pisanie listu otwartego do Pani Minister Katarzyny Hall

czwartek 21.10. - Ankieta na temat działalności naszej biblioteki

piątek 22.10. - Konkurs "Mistrz Szybkiego Czytania"

Zapraszamy serdecznie.

ŚLUBY PANIEŃSKIE

Data: 14.10.2010

W dniu 15.10.2010 r. zgłoszone klasy wychodzą na film „ŚLUBY PANIEŃSKIE”
pod opieka nauczycieli o godz. 11.50

Kino „Wrzos” - godz. 12.15,
czas trwania filmu – 100 minut

Klasa 1a - Waldemar Wieprzęć
Klasa 1b - Beata Gazda
Klasa 1f - Maciej Biłogras
Klasa 1g - Małgorzata Gołojuch
Klasa 2b - Bogusława Gorczyca
Klasa 2c - Halina Czarnecka
Klasa 2d - Edyta Wołoszynek
Klasa 2g - Wiesława Wołoszyn
Klasa 2h - Wiesław Mazurkiewicz
Klasa 2j - Wojciech Pamuła
Klasa 3d - Maria Serwońska

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Data: 07.10.2010

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych (w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych)
z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011

Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011
Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie stypendium
Szczegółowe informacje na temat terminu, miejsca i sposobu składania wniosków o przyznanie stypendium zostaną podane w Ogłoszeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego. Treść ogłoszenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl oraz www.si.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja > Stypendia - Poddziałanie 9.1.3POKL > Rok szkolny 2010/2011 > Nabór wniosków.
Wysokość stypendium

W ramach projektu planuje się udzielenie wsparcia stypendialnego 1200 uczniom przez okres 12 miesięcy tj. od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. Planowana miesięczna wysokość stypendium to 350,00 zł brutto. Warunki, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę tj. dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej spełniającego wszystkie n/w kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z n/w kryteriów dodatkowych.
1. kryteria obowiązkowe:
a. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego,
b. uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
c. średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,50 na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2009/2010),
d. średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych na poziomie co najmniej 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2009/2010),
e. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 504,00 zł =1008,00 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 poz. 9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1166,00 zł (2 x 583,00 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający kwotę określoną w tym punkcie uniemożliwia otrzymanie stypendium,
f. opracowany IPR.
2. kryteria dodatkowe:
a. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
b. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
c. co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 38 punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Prosimy zainteresowanych uczniów, którzy spełniają warunki ubiegania się o stypendium o zgłoszenie się do nauczyciela – opiekuna stypendysty lub do wychowawcy klasy.

Nabór na rok szkolny 2010/2011 nie został jeszcze ogłoszony.

Sukces naszej uczennicy

Data: 05.10.2010

Zarząd Stowarzyszenia Harcerskiego "Skautfort" w Rudniku nad Sanem informuje, że uczennica naszej szkoły Anna Gruba brała udział w projekcie "Tygiel - tworzymy nowe" realizowanym przez w/w Stowarzyszenie w ramach programu "Równać Szanse", którego celem było nauczenie Liderów Młodzieżowych pisania własnych małych projektów młodzieżowych.

Projekt Ani Gruba okazał się najlepszy. Ma on nazwę: "Cudze chwalicie swego nie znacie..."

Gratulujemy!!!

1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93