Ogłoszenia

Ogłoszenia i komunikaty.

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Data: 07.10.2010

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych (w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych)
z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011

Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011
Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie stypendium
Szczegółowe informacje na temat terminu, miejsca i sposobu składania wniosków o przyznanie stypendium zostaną podane w Ogłoszeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego. Treść ogłoszenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl oraz www.si.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja > Stypendia - Poddziałanie 9.1.3POKL > Rok szkolny 2010/2011 > Nabór wniosków.
Wysokość stypendium

W ramach projektu planuje się udzielenie wsparcia stypendialnego 1200 uczniom przez okres 12 miesięcy tj. od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. Planowana miesięczna wysokość stypendium to 350,00 zł brutto. Warunki, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę tj. dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej spełniającego wszystkie n/w kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z n/w kryteriów dodatkowych.
1. kryteria obowiązkowe:
a. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego,
b. uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
c. średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,50 na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2009/2010),
d. średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych na poziomie co najmniej 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2009/2010),
e. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 504,00 zł =1008,00 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 poz. 9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1166,00 zł (2 x 583,00 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający kwotę określoną w tym punkcie uniemożliwia otrzymanie stypendium,
f. opracowany IPR.
2. kryteria dodatkowe:
a. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
b. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
c. co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 38 punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Prosimy zainteresowanych uczniów, którzy spełniają warunki ubiegania się o stypendium o zgłoszenie się do nauczyciela – opiekuna stypendysty lub do wychowawcy klasy.

Nabór na rok szkolny 2010/2011 nie został jeszcze ogłoszony.

Sukces naszej uczennicy

Data: 05.10.2010

Zarząd Stowarzyszenia Harcerskiego "Skautfort" w Rudniku nad Sanem informuje, że uczennica naszej szkoły Anna Gruba brała udział w projekcie "Tygiel - tworzymy nowe" realizowanym przez w/w Stowarzyszenie w ramach programu "Równać Szanse", którego celem było nauczenie Liderów Młodzieżowych pisania własnych małych projektów młodzieżowych.

Projekt Ani Gruba okazał się najlepszy. Ma on nazwę: "Cudze chwalicie swego nie znacie..."

Gratulujemy!!!

Sobota pracująca

Data: 04.10.2010

Przypominamy, że sobota 09.10.2010 r. jest w naszej szkole dniem, w którym odpracowujemy piątek 12. 11. 2010 r.
W dniu tym obowiązuje podział godzin taki jak w piatek.
Mariusz Potasz

Uczniowie klas drugich, matura 2012 r.

Data: 30.09.2010

Przypominamy uczniom klas drugich, że mają możliwość zgłoszenia własnego tematu do części ustnej egzaminu maturalnego z j. polskiego (do 31.01. 2011 r.). Jeżeli temat taki zostanie zaakceptowany przez zespół przedmiotowy nauczycieli j. polskiego, zostanie on włączony do szkolnej listy tematów obowiązującej na egzaminie maturalnym w 2012 roku .

MŁODZIEŻOWE UNIWERSYTETY MATEMATYCZNE

Data: 22.09.2010

MŁODZIEŻOWE UNIWERSYTETY MATEMATYCZNE

Wszystkich uczniów klas pierwszych w których matematyka nauczana jest na poziomie rozszerzonym zapraszamy do udziału w MŁODZIEŻOWYM UNIWERSYTECIE MATEMATYCZNYM. Projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” jest adresowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych i jego celem jest podniesienie kompetencji matematycznych, uczniów klas pierwszych, tak by jak najlepiej przygotować ich do matury z tego przedmiotu i dalszych studiów.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie do niego zakwalifikowani będa mogli m. in. uzyskać bezpłatne podręczniki, możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, dostęp do Platformy Edukacyjnej zawierającej kursy e-learningowe i testy,możliwość udziału w konkursach oraz letnich obozach.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mum.univ.rzeszow.pl/index.html
Uczniowie chcący przystąpic do projektu najpóźniej do poniedziałku 27.09. 2010 r. muszą złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony formularz zgłoszeniowy ( dostępny na stronie http://www.mum.univ.rzeszow.pl/dok/formularz%20zgloszeniowy%20ucznia%20grupa%20rozszerzajaca.pdf, lub w sekretariacie szkoły).
Bliższych informacji można też zasięgnąć u dyrektora szkoły.
SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY !
Mariusz Potasz

35 Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Data: 17.09.2010

Do uczniów zainteresowanych olimpiada z języka angielskiego.

Na stronie internetowej Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu ukazały się informacje dotyczące organizacji olimpiady języka angielskiego.

W zawodach olimpiady języka angielskiego mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. W olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetu Głównego – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych - realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

NOWY NABÓR DO TEATRU ANGLOJĘZYCZNEGO

Data: 09.09.2010

Uczniowie zainteresowani anglojęzycznym kółkiem teatralnym proszeni są o zgłoszenie się do sali 51 w godzinach szkolnych.

Pomóżmy szkole w Trześni

Data: 09.09.2010

W odpowiedzi na Apel Katolickiego Domu Kultury "Arka" zwracamy się do całej społeczności szkolnej z gorącą prośbą o pomoc w odbudowie księgozbioru biblioteki szkoły w Trześni. Podczas majowej powodzi księgozbiór ten został zniszczony w 100%.

W dniu 14 września 2010 r. w godzinach 8.00 - 13.30 na korytarzu na 1 piętrze i w bibliotece szkolnej będzie możliwość skosztowania smakołyków przygotowanych przez uczniów klasy II d. Uczniowie przeprowadzą zbiórkę pieniędzy do puszek na ten cel.

Biblioteka szkolna wraz z uczniami klasy II d zaprasza wszystkich do przyłączenia się do pomocy dzieciom ze szkoły w Trześni. Za zebrane pieniądze chcielibyśmy zakupić lektury szkolne.

ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Data: 09.09.2010

W PIĄTEK 10.09.2010 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych.
O godzinie 17.00 zapraszamy RODZICÓW na spotkanie z DYREKTOREM SZKOŁY w sali gimnastycznej żeńskiej. Po spotkaniu z dyrektorem szkoły odbędą się spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

1a - sala 44 (II piętro)
1b - sala 40 ( II piętro)
1c - sala 42 ( II piętro)
1d - sala 36 ( II piętro)
1e - sala 25 ( I piętro)
1f - sala 38 ( II piętro)
1g - sala 43 ( II piętro)
1h - sala 45 ( II piętro)
1i - sala 37 ( II piętro)
1j - sala 13 (parter)

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych szkoły prosimy rodziców o parkowanie za budynkiem szkoły przy blokach na ulicy Staszica.

Tango w muzeum okropności

Data: 09.09.2010

W imieniu naszych absolwentek: Moniki Janik i Barbary Gałczyńskiej
zapraszamy na koncert piosenek Rolanda Topora "Tango w Muzeum Okropności", który odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, sala widowiskowa, 10 września, 21:00.

W koncercie wystąpią:

MONIKA JANIK - śpiew
BARBARA GAŁCZYŃSKA - śpiew

DAWID LEWANDOWSKI - gitara
MARCIN A. STECZKOWSKI - fortepian, trąbka, sounds
MARCIN JADACH - kontrabas, gitara basowa
MACIEJ KOSZTYŁA - klarnet, saksofon
JAN KIEDRZYŃSKI - perkusja

Koncertowi będzie towarzyszyć wystawa prac plastycznych uczestników Warsztatów Rysunkowych inspirowanych twórczością Rolanda Topora

Wstęp bezpłatny
Koncert dofinansowany przez Unię Europejską oraz Program "Młodzież w Działaniu"

1 ... 98 99 100 101 102