Matury

Sprawy dotyczące matur.

Zmiany na sprawdzianie i egzaminie maturalnym od 2015 roku

Data: 14.05.2013

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej została opublikowana informacja o zmianach, które zostaną wprowadzone na egzaminie maturalnym od 2015r.

Znowelizowane rozporządzenie wprowadza, począwszy od roku szkolnego 2014/2015, następujące zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego:
- Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego będą wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, podczas gdy obecnie taką podstawą są standardy wymagań określone w odrębnych przepisach.

- Lista przedmiotów obowiązkowych nie ulega zmianie w porównaniu do obecnie obowiązujących: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, języki mniejszości narodowych.

- Lista przedmiotów dodatkowych będzie obejmowała wszystkie przedmioty ujęte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, tj.: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etycznych, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

- W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Dla części ustnej egzaminu maturalnego nie określa się poziomu.

- Każdy zdający będzie miał obowiązek przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, bez wymaganego progu zdawalności.

- Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od przedmiotów, których maturzysta uczył się w zakresie rozszerzonym. Zdający będzie również miał prawo przystąpić do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, zatem w sumie może przystąpić do sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych.

-Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska co najmniej 30 proc. możliwych do uzyskania punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

- Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej. Dzięki wprowadzeniu wyników na skali centylowej zdający będą mogli - jak już ma to miejsce w egzaminie gimnazjalnym - porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów, ponieważ wynik na skali centylowej powie im, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu.

- Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury. Maturzysta będzie losował zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz polecenia odnoszącego się do tego tekstu. Będzie miał maksymalnie 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. Egzamin będzie trwa 15 minut i będzie składał się z dwóch części: wypowiedzi monologowej maturzysty, która trwa około 10 minut oraz rozmowy zdającego z zespołem, która trwa około 5 minut. Wypowiedź będzie oceniana według kryteriów holistycznych. Nowa forma części ustnej egzaminu ustnego kładzie nacisk na spontaniczność wypowiedzi, która jest kluczową cechą komunikacji.

- Każdy zdający będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego, na poziomie dwujęzycznym zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej.

- Część pisemna egzaminu z przedmiotów obowiązkowych będzie trwała 170 minut, z wyjątkiem części pisemnej egzaminu z języka obcego, który będzie trwał 120 minut.

- Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych będzie trwała 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki - 210 minut.

W przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym będzie trwał 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.

Przykładowe pytania i zadania, jakie mogą pojawić się na sprawdzianie i egzaminie maturalnym w 2015 r., zostaną opublikowane wraz z rozwiązaniami w informatorach CKE z poszczególnych przedmiotów, w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

Treść rozporządzenia dostępna jest TUTAJ

Treść uzasadnienia dostępna jest TUTAJ

Informacja dla maturzystów

Data: 06.05.2013

Przypominamy, że na część pisemną egzaminu maturalnego zdający zgłasza się:

  • z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem),
  • z przyborami do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem) i z przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE (kalkulator powinien być wcześniej sprawdzony, czy spełnia wymagania opisane w komunikacie, dlatego tez opisane imieniem i nazwiskiem, przedmiotem maturalnym i nr sali należy złożyć w sekretariacie szkoły przed egzaminem),
  • o wyznaczonej godzinie do wskazanej sali.

Zdający zajmuje miejsce w sali wyznaczone przez przewodniczącego zespołu nadzorującego i przed rozpoczęciem egzaminu podpisać listę zdających (deklarując w ten sposób wolę przystąpienia do egzaminu).

Informujemy maturzystów, że w dniu egzaminu szatnie będą w salach 20,39 i przy salach gimnastycznych.

Sugerujemy zdającym na salach gimnastycznych, iż wskazanie byłoby wzięcie cieplejszego ubrania.

Egzamin maturalny 2013

Data: 05.05.2013

Od 7 do 28 maja 2013 r. będzie przeprowadzany egzamin maturalny, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Dni od wtorku 07 maja do piątku 10 maja 2013 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich. Poniedziałek 06 maja 2013r. jest normalnym dniem pracy.

Próbna matura z WOS-u, historii, geografii

Data: 13.03.2013

Informujemy zainteresowanych uczniów, że 20 marca 2013 r. odbędzie się próbna matura:
z historii o godz. 7.10 w sali 17;
z WOS-u i geografii o godz. 12.40 w salach: 9,25,23,12.

O szczegółach organizacji poinformują nauczycielew/w przedmiotów.

Próbna matura z matematyki

Data: 25.02.2013

Informujemy, że w dniu 05.03.2013 r. ( wtorek) odbędzie się obowiązkowa próbna matura z matematyki (poziom podstawowy) dla następujących klas trzecich: d,f,g,h,i oraz j.

O szczegółach przebiegu i organizacji próbnej matury powiadomią nauczyciele matematyki.

Probny egzamin mturalny

Data: 20.11.2012

Przypominamy, że na egzaminie maturalnym z matematyki, fizyki chemii i geografii można korzystać z kalkulatora prostego.
Jednocześnie informujemy, że szkoła nie zapewnia kalkulatorów na egzaminie.

Egzamin usty z języka obcego

Data: 24.10.2012

Zachęcamy tegorocznych maturzystów do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w części ustnej od roku 2012.
Czytaj TUTAJ

Deklaracje maturalne

Data: 19.09.2012

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak wcześniej, „Deklarację dla osób przystępujących do matury bezpośrednio po ukończeniu szkoły” uczniowie klas trzecich składają w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2012 r.

Jakie czynności należy wykonać składając deklarację?

Zobacz TUTAJ

Wyniki matury 2012

Data: 28.06.2012

Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie ukazały się Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w 2012 r.. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem OKE TUTAJ

Wydawanie świadectw maturalnych

Data: 26.06.2012

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 29.06.2019 o godz. 8.00. w sali nr 12. Bardzo proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości.

Mariusz Potasz

1 ... 4 5 6 7 8 9