Matury

Sprawy dotyczące matur.

Matura 2015 - Przykładowe zestawy zadań

Data: 16.12.2013

Informujemy uczniów klas pierwszych i drugich, że na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ukazały się przykładowe testy maturalne - MATURA 2015.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi TUTAJ

Próbna matura

Data: 25.11.2013

W dniach 26-29.11.2013 r. w naszej szkole odbędzie się próbna matura .

Po zakończonym egzaminie uczniowie klas trzecich będą odbywać zajęcia zgodnie z podziałem godzin.

W klasach pierwszych i drugich lekcje będą odbywać się zgodnie z planem.

Deklaracja maturalna

Data: 24.09.2013

Uwaga maturzyści!

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak wcześniej, „Deklarację dla osób przystępujących do matury bezpośrednio po ukończeniu szkoły” uczniowie klas trzecich składają w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013r.

Jakie czynności należy wykonać składając deklarację?

Zobacz TUTAJ

Wykaz tematów do matury ustnej z języka polskiego

Data: 06.09.2013

Informujemy, że na naszej stronie w dziale Uczniowie - Pliki został opublikowany wykaz tematów do matury ustnej z języka polskiego – 2013/2014 w LO im. KEN Stalowa Wola.

Najwyższy odsetek sukcesów na maturze w powiecie stalowowolskim

Data: 28.06.2013

Z przyjemnością informujemy, że LO im. KEN w Stalowej Woli ma najwyższy odsetek sukcesów (zdawalności) matury w powiecie stalowowolskim. Warto podkreślić, że do egzaminu maturalnego w naszej szkole przystąpiła największa grupa maturzystów.

Na podstawie oficjalnych wyników opublikowanych przez OKE nasza szkoła może poszczycić się najwyższym odsetkiem zdanych egzaminów maturalnych (98,4 %).
Na kolejnych miejscach znalazły się:
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące (96 % zdawalności), Katolickie Liceum Ogólnokształcące (92% zdawalności), Technikum w ZSP nr 1 (91% zdawalności).

Nasi maturzyści osiągnęli najwyższe średnie wyniki z pisemnych egzaminów obowiązkowych wśród szkół powiatu stalowowolskiego: z matematyki i języka angielskiego. Z pisemnego egzaminu z języka polskiego uzyskali taki sam wynik jak maturzyści SLO.

Zainteresowanych danymi opublikowanymi przez OKE odsyłamy TUTAJ

Wydawanie świadectw maturalnych

Data: 26.06.2013

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 28.06.2013 od godz. 9.00 w sali nr 12.

Bardzo proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości.

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Potasz

Juz jutro próbna matura z matematyki!

Data: 10.06.2013

Jutro, tj 11.06.2013 r. o godz. 7.30 odbędzie się obowiązkowa próbna matura z matematyki dla uczniów klas drugich.

Przydział sal dla uczniów poszczególnych klas jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.

Próbna matura z matematyki

Data: 21.05.2013

Informacja dla uczniów klas drugich.

11 czerwca o godz. 7.30 odbędzie się obowiązkowa próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym dla uczniów klas drugich.

O szczegółach organizacji i przebiegu matury poinformują nauczyciele matematyki.

Zmiany na sprawdzianie i egzaminie maturalnym od 2015 roku

Data: 14.05.2013

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej została opublikowana informacja o zmianach, które zostaną wprowadzone na egzaminie maturalnym od 2015r.

Znowelizowane rozporządzenie wprowadza, począwszy od roku szkolnego 2014/2015, następujące zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego:
- Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego będą wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, podczas gdy obecnie taką podstawą są standardy wymagań określone w odrębnych przepisach.

- Lista przedmiotów obowiązkowych nie ulega zmianie w porównaniu do obecnie obowiązujących: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, języki mniejszości narodowych.

- Lista przedmiotów dodatkowych będzie obejmowała wszystkie przedmioty ujęte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, tj.: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etycznych, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

- W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Dla części ustnej egzaminu maturalnego nie określa się poziomu.

- Każdy zdający będzie miał obowiązek przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, bez wymaganego progu zdawalności.

- Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od przedmiotów, których maturzysta uczył się w zakresie rozszerzonym. Zdający będzie również miał prawo przystąpić do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, zatem w sumie może przystąpić do sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych.

-Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska co najmniej 30 proc. możliwych do uzyskania punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

- Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej. Dzięki wprowadzeniu wyników na skali centylowej zdający będą mogli - jak już ma to miejsce w egzaminie gimnazjalnym - porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów, ponieważ wynik na skali centylowej powie im, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu.

- Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury. Maturzysta będzie losował zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz polecenia odnoszącego się do tego tekstu. Będzie miał maksymalnie 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. Egzamin będzie trwa 15 minut i będzie składał się z dwóch części: wypowiedzi monologowej maturzysty, która trwa około 10 minut oraz rozmowy zdającego z zespołem, która trwa około 5 minut. Wypowiedź będzie oceniana według kryteriów holistycznych. Nowa forma części ustnej egzaminu ustnego kładzie nacisk na spontaniczność wypowiedzi, która jest kluczową cechą komunikacji.

- Każdy zdający będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego, na poziomie dwujęzycznym zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej.

- Część pisemna egzaminu z przedmiotów obowiązkowych będzie trwała 170 minut, z wyjątkiem części pisemnej egzaminu z języka obcego, który będzie trwał 120 minut.

- Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych będzie trwała 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki - 210 minut.

W przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym będzie trwał 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.

Przykładowe pytania i zadania, jakie mogą pojawić się na sprawdzianie i egzaminie maturalnym w 2015 r., zostaną opublikowane wraz z rozwiązaniami w informatorach CKE z poszczególnych przedmiotów, w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

Treść rozporządzenia dostępna jest TUTAJ

Treść uzasadnienia dostępna jest TUTAJ

Informacja dla maturzystów

Data: 06.05.2013

Przypominamy, że na część pisemną egzaminu maturalnego zdający zgłasza się:

  • z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem),
  • z przyborami do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem) i z przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE (kalkulator powinien być wcześniej sprawdzony, czy spełnia wymagania opisane w komunikacie, dlatego tez opisane imieniem i nazwiskiem, przedmiotem maturalnym i nr sali należy złożyć w sekretariacie szkoły przed egzaminem),
  • o wyznaczonej godzinie do wskazanej sali.

Zdający zajmuje miejsce w sali wyznaczone przez przewodniczącego zespołu nadzorującego i przed rozpoczęciem egzaminu podpisać listę zdających (deklarując w ten sposób wolę przystąpienia do egzaminu).

Informujemy maturzystów, że w dniu egzaminu szatnie będą w salach 20,39 i przy salach gimnastycznych.

Sugerujemy zdającym na salach gimnastycznych, iż wskazanie byłoby wzięcie cieplejszego ubrania.

1 ... 3 4 5 6 7 8 9