Matury

Sprawy dotyczące matur.

Próbna matura c.d

Data: 08.01.2016

Od poniedziałku 11.01 do piątku 15.01.2016 r. odbędą się kolejne egzaminy próbnej matury z Nową Erą.
Harmonogram egzaminów można sprawdzić TUTAJ

Szczegóły dotyczące organizacji oraz listy sal z uczniami są wywieszone w gablocie na parterze.

Listy sal na kolejne dni można sprawdzić poniżej:
język niemiecki PP i PR
język angielski PR
język polski PR
chemia PR
matematyka PR
WOS PR
geografia PR
fizyka PR

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie został ogłoszony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r.

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z tymi informacjami.

LEKCJE W KLASACH I i II BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WG PODZIAŁU GODZIN Z UWZGLĘDNIENIEM ZASTĘPSTW. PROSIMY O SPRAWDZENIE ZAMIENNIKÓW SAL TUTAJ

Przybory pomocnicze na maturze z matematyki

Data: 07.01.2016

Przypominamy maturzystom, że na próbny egzamin maturalny z matematyki zdający są zobowiązani do przyniesienia ze sobą linijki, cyrkla i kalkulatora prostego.

Szkoła zapewnia zdającym Wybrane wzory matematyczne.

W/W wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie został ogłoszony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r.

Próbna matura - styczeń 2016

Data: 05.01.2016

Od czwartku 07.01.2016 r. do piątku 15.01.2016 r. odbędzie się w naszej szkolne próbna matura z Nową Erą.
Harmonogram egzaminów można sprawdzić TUTAJ

Szczegóły dotyczące organizacji oraz listy sal z uczniami są wywieszone w gablocie na parterze.

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z tymi informacjami.

LEKCJE W KLASACH I i II BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WG PODZIAŁU GODZIN Z UWZGLĘDNIENIEM ZASTĘPSTW. PROSIMY O SPRAWDZENIE ZAMIENNIKÓW SAL TUTAJ

Wgląd do pracy egzaminacyjnej

Data: 30.06.2015

Przypominamy, że zdający egzamin maturalny mają prawo do wglądu do pracy egzaminacyjnej na zasadach określonych przez CKE

Warunkiem jest złożenie Elektronicznego wniosku o wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych w OKE, w którym był przeprowadzony egzamin.

Wydawanie świadectw maturalnych

Data: 29.06.2015

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 30.06.2015 o godz. 8.00. w sali nr 12. Bardzo prosimy aby pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości.

Tegoroczni absolwenci otrzymają wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego zapisane w procentach i po raz pierwszy w skali centylowej.

A. Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które absolwent uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym.

B.Wynik na skali centylowej to odsetek liczby maturzystów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie wynik taki sam lub niższy niż dany absolwent.

Na przykład zdający, którego wynik centylowy z geografii na poziomie rozszerzonym wynosi 82, dowie się, że 82% wszystkich maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% maturzystów uzyskało wynik wyższy.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego oraz skale centylowe dla poszczególnych przedmiotów zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE i OKE o godzinie 9.30.

Wydawanie świadectw maturalnych

Data: 16.06.2015

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 30.06.2015 o godz. 8.00. w sali nr 12. Bardzo prosimy aby pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości.

W związku z licznymi pytaniami absolwentów dotyczącymi upoważnienia osób do odbioru świadectwa maturalnego informujemy, że w tym celu należy wypełnić pismo upoważnienia i złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły.

Próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym

Data: 01.06.2015

Przypominamy, że jutro tj. 02.06.2015 r od godz. 7.10-9.50 odbędzie się próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym dla uczniów drugich klas.
Uczniowie powinni wziąć ze sobą kalkulator prosty, cyrkiel i linijkę.

Sale, w których odbędzie się matura - sprawdź TUTAJ

Maturalna sesja egzaminacyjna 2015

Data: 04.05.2015

Od 4 do 29 maja 2015 r. będą prowadzone egzaminy maturalne, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana będzie w szkole według harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Przypominamy, że na część pisemną egzaminu maturalnego zdający zgłasza się:

  • z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem),
  • z przyborami do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem) i z przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE (kalkulator powinien być wcześniej sprawdzony, czy spełnia wymagania opisane w komunikacie, dlatego tez opisane imieniem i nazwiskiem, przedmiotem maturalnym i nr sali należy złożyć w sekretariacie szkoły przed egzaminem),
  • o wyznaczonej godzinie do wskazanej sali.

Zdający zajmuje miejsce w sali wyznaczone przez przewodniczącego zespołu nadzorującego i przed rozpoczęciem egzaminu będzie musiał podpisać listę zdających (deklarując w ten sposób wolę przystąpienia do egzaminu).

Informujemy maturzystów, że w dniu egzaminu szatnie będą w salach 20,39 i przy salach gimnastycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi matury, np. tablicami matematycznymi i przyrodniczymi ("nowa" formuła)

Sugerujemy zdającym na salach gimnastycznych (nr 14 i 28), iż wskazane byłoby wzięcie cieplejszego ubrania.

DYREKCJA SZKOŁY

Egzamin maturalny 2015

Data: 30.04.2015

Od 4 do 29 maja 2015 r. będą prowadzone egzaminy maturalne, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

Dni od poniedziałku 04 maja do piątku 8 maja 2015 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich.

DYREKCJA SZKOŁY

1 2 3 4 5 6 7 ... 9