Strona główna

Witamy na oficjalnej stronie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

Nasza szkoła w październiku 2018 roku świętowała jubileusz 80-lecia istnienia.

Informacje o naszym Jubileuszu znajdują się na stronie
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO lub w zakładce Jubileusz 80-lecia LO

XXXVII OLIMPIADA HISTORYCZNA

Data: 15.10.2010, Kategoria: Konkursy

Tematy pisemnych prac badawczych w eliminacjach szkolnych XXXVII Olimpiady Historycznej znajdują się na stronie: www.pth.net.pl

ŚLUBY PANIEŃSKIE

Data: 14.10.2010, Kategoria: Ogłoszenia

W dniu 15.10.2010 r. zgłoszone klasy wychodzą na film „ŚLUBY PANIEŃSKIE”
pod opieka nauczycieli o godz. 11.50

Kino „Wrzos” - godz. 12.15,
czas trwania filmu – 100 minut

Klasa 1a - Waldemar Wieprzęć
Klasa 1b - Beata Gazda
Klasa 1f - Maciej Biłogras
Klasa 1g - Małgorzata Gołojuch
Klasa 2b - Bogusława Gorczyca
Klasa 2c - Halina Czarnecka
Klasa 2d - Edyta Wołoszynek
Klasa 2g - Wiesława Wołoszyn
Klasa 2h - Wiesław Mazurkiewicz
Klasa 2j - Wojciech Pamuła
Klasa 3d - Maria Serwońska

Dzień Edukacji Narodowej.

Data: 14.10.2010, Kategoria: Wydarzenia

Dzień 14 października co roku obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej.
Jest to święto wszystkich ludzi, którzy związani są z pracą w oświacie.
Dla Nas nauczycieli, pracowników oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, jest to również święto naszego patrona, którego imię nosimy już od 1973 r. Święto to bowiem nawiązuje bezpośrednio do i osiągnięć instytucji powstałej w 1773 r., która pełniła wówczas rolę pierwszego tradycji ministerstwa oświaty.
W związku z tym pragnę wszystkich nauczycieli i uczniów zaprosić na uroczystości związane z obchodami tego święta organizowane w naszej szkole.
Jednocześnie przypominam, że dzień 14. 10. 2009 r. zgodnie z zapisem Art. 74. Karty Nauczyciela jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W związku z powyższym w dniu tym, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których głównym tematem będą zagadnienia związane z historią KEN i naszej szkoły.
Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracyjnym oraz uczniom życzę z okazji Dnia Edukacji Narodowej wielu sukcesów i satysfakcji z tego co przynosi nam życie.

Mariusz Potasz

XXXIV OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Data: 14.10.2010, Kategoria: Konkursy

Dnia 5 listopada 2010 r. odbędą się eliminacje szkolne XXXIV Olimpiady Języka Niemieckiego.

XXXIV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Data: 14.10.2010, Kategoria: Konkursy

Dnia 5 listopada 2010 r. odbędą się eliminacje szkolne XXXIV Olimpiady Języka Francuskiego.

XLI OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Data: 13.10.2010, Kategoria: Konkursy

Tematy na zawody szkolne XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zostały opublikowane na stronie Olimpiady: www.olijp.p9.pl

Strona ta zawiera wszystkie bieżące informacje, tematy prac przygotowawczych, dawne tematy zawodów okręgowych i centralnych, wzory protokołów, regulamin i harmonogram.

Dodatkowe informacje na temat XLI Olimpiady można uzyskać u sekretarza Komitetu Okręgowego: telefon: 17 789-11-54 - poniedziałek, wtorek od 8.00 do 10.00 lub w godzinach wieczornych oraz przez pocztę elektroniczną pod adresem irast@poczta.onet.pl

Informacje o terminach konsultacji, zakwalifikowaniu do zawodów okręgowych bedą umieszczane na stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie: www.pcen.rzeszow.pl

KLASA ZE SNÓW

Data: 12.10.2010, Kategoria: Konkursy

Minister Edukacji Narodowej zaprasza uczniów do udziału w Konkursie Plastycznym "Klasa ze snów".

Szczegółowe informacje na temat w/w konkursu znajdują się na stronie: www.klasazesnow.pl

Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli

Data: 07.10.2010, Kategoria: Wydarzenia

Parafia Konkatedralna Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli zaprasza na uroczyste otwarcie Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli w budynku Domu Parafialnego w Stalowej Woli przy ul.Ks. J.Popiełuszki 4 16 października 2010 roku o godz. 18.30
Mszę św. odprawi i dokona uroczystego otwarcia muzeum JE. Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz, Pasterz Diecezji Sandomierskiej, inicjator powstania miejsca pamięci o wielkim Papieżu Polaku, który poświęcił ten kościół w 1973 roku.

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Data: 07.10.2010, Kategoria: Ogłoszenia

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych (w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych)
z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011

Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011
Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie stypendium
Szczegółowe informacje na temat terminu, miejsca i sposobu składania wniosków o przyznanie stypendium zostaną podane w Ogłoszeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego. Treść ogłoszenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl oraz www.si.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja > Stypendia - Poddziałanie 9.1.3POKL > Rok szkolny 2010/2011 > Nabór wniosków.
Wysokość stypendium

W ramach projektu planuje się udzielenie wsparcia stypendialnego 1200 uczniom przez okres 12 miesięcy tj. od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. Planowana miesięczna wysokość stypendium to 350,00 zł brutto. Warunki, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę tj. dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej spełniającego wszystkie n/w kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z n/w kryteriów dodatkowych.
1. kryteria obowiązkowe:
a. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego,
b. uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
c. średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,50 na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2009/2010),
d. średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych na poziomie co najmniej 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2009/2010),
e. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 504,00 zł =1008,00 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 poz. 9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1166,00 zł (2 x 583,00 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający kwotę określoną w tym punkcie uniemożliwia otrzymanie stypendium,
f. opracowany IPR.
2. kryteria dodatkowe:
a. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
b. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
c. co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 38 punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Prosimy zainteresowanych uczniów, którzy spełniają warunki ubiegania się o stypendium o zgłoszenie się do nauczyciela – opiekuna stypendysty lub do wychowawcy klasy.

Nabór na rok szkolny 2010/2011 nie został jeszcze ogłoszony.

Sukces naszej uczennicy

Data: 05.10.2010, Kategoria: Ogłoszenia

Zarząd Stowarzyszenia Harcerskiego "Skautfort" w Rudniku nad Sanem informuje, że uczennica naszej szkoły Anna Gruba brała udział w projekcie "Tygiel - tworzymy nowe" realizowanym przez w/w Stowarzyszenie w ramach programu "Równać Szanse", którego celem było nauczenie Liderów Młodzieżowych pisania własnych małych projektów młodzieżowych.

Projekt Ani Gruba okazał się najlepszy. Ma on nazwę: "Cudze chwalicie swego nie znacie..."

Gratulujemy!!!

1 ... 205 206 207 208 209 210 211 ... 231